Kamp alanındaki dul

Merhabalar buu anlatı cağ ı m hikaye datç a ç adı r kampı nda 2007 temmuzunda yaş anmı ş tı r.O zaman lise sona yeni geç miş tim.Her yaz olduğ u giibii alilemle birlikte biir aylı ğ ı na kamp kurmuş tuk.Bizden Bir hafta sonra yanı mı zdaki boş luğ a kı rklı yaş larda biir bayan geldi.Daha geldiğ i gü n bizimkiler muhabbeti yaptı lar kocası 3 yı l ö nce ö lmü ş.Bir bira.iki bira.ü ç bira derken kadı n cinsellikten bahsetmeye baş ladı cinsel aç lı ğ ı ndan falan ancak ç ok iç tiğ i iç in iç ini dö kü yordu sadece yani o gece biş ey olmadı.Sabah yü rü yü ş ü iç in uyandı rdı kları nda hasta olduğ umu sö yledim.Onlar da bensiz gittiler.Onlar gider gitmez hemen kadı nı n ç adı rı na baktı m.Kadı n yaş lı olması na rağ men ç ö kmemiş ti: Mal yerindeydi yani.Dı ş arı dan hiç biş ey belli olmuyodu.Ç adı ra yaklaş tı m.penceresinden baktı m.Belli belirsiz biş eyler gö zü kü yodu.Sonra ç adı rı n ö nü ne geç tim.Yanlı zca sinekliğ i ç ekmiş ti iç erisi ç ok net gö zü kü yordu iş te o zaman benim ufaklı k dikiliverdi.Yanlı zca bikini altlı ğ ı vee ü stü nde biir nevresim vardı.Anlaş ı lan ç ok deli yatı yormuş : Her yer her yerdeydi.Dayanamayı p elimi paketime atı p ileri geri yapmaya baş lamı ş tı m ki kadı nla gö z gö ze geldik.Napı camı ş aş ı rmı ş tı m adeta donakaldı m.-Napı yosun sen?-…-Gel buraya? Ş aş ı rmı ş tı m yanlı zca dediğ ini yapabildim.Ailemden geç tim bü tü n kampa rezil edebilirdi beni.-Ben…-Fermuarı ç ek dı ş ardan gö rmesinler.Rahatlamı ş tı m.en azı ndan aramı zda kalı caktı.Fermuarı ç eker ç ekmez t-shirtü mden tutup kendine ç ekip ü stü me ç ı ktı.Oldukç a gü ç lü ydü.Kolları mı iki yana aç ı p elerini ellerime kavuş turdu vee “Anlat bakalı m” dedi.-Benn yanlı zca dü n akş am…-Amma ö nü mde 31 ç ekerek bana yardı m edemezsin.Bikinisini sı yı rdı vee ufak bi hareketle penisimi iç ine aldı.Uzun zamandı r seviş miyormuş giibii durmuyordu.Dü n akş amki konuş manı n sadece beni avlamak iç in olduğ unu anlamı ş tı m.Dö rdü ncü tecrü bemdi ama delirtici biir ş ekilde yavaş davrandı ğ ı iç in acı yla karı ş ı k dayanı lmaz biir his yaş ı yordum.-Ah uhh…ooÇ ı kartı p ağ zı na aldı vee menilerimi yuttu ama o daha boş almamı ş tı.”Yala!” dedi.Esmer teninin ü stü nde sarı kı llar oldukç a gü zeldi.Bir dakikaya o da boş aldı vee hepsini yutturdu.-Ç ok acemisin.Bu ilk mi?-Evet.(xD) “Sana ö ğ reticem” dedi.”Gece gel”.Sevinç ten havalarda sü zü lü yordum.Gece olunca yanı na gittim(tecavü z kı smı baş lamak ü zere).Uyumuş tu ama benn ç ok sabı rsı zdı m.O sı rada gö zü mü gö tü ne diktim ama krem bulmalı ydı m.Annemin el kremini kapı p dö ndü m.Sikime sü rdü m vee biraz zorladı m ş aş ı rmı ş tı m sabah beni yakalayan kadı n buu muydu? Oldukç a ağ ı r uyuyordu.Girmeyince gö tü ne de sü rdü m vee gaddarca iç ine girdim elim ağ zı ndaydı elimi ı sı rdı nerdeyse benn bağ rı caktı m.O yaz gerç ekten ç ok tecrü be edindim.İ ki hafta boyunca sabah akş am seviş tik.Gerç ekten mü kemmeldi.Onu biir daha gö remedim ama orta boy gö tü nü esmer tenini vee orospu ruhunu asla unutmicam

porno çizgi hikaye.

sex hikayeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir