Esra ile doyumsuz anlar

Slmlar benn koray.1.80 boy esmer yeş il gö zlü ym.ş imdi ü ni 2 sı nı ftaym.Neyse yaş adı gı m olaya gecelı m biir an once.Adı esra.aynı sı nı ftayı z we lisedede aynı sı nı fta okumstuk.cok sevı mlı vee tatlı bı r arkadası mdı r.Amma o bilmesede iç ten iç e onu arzuluyordm.Elimi tuttugu anda kalpı m hı zlı hı zlı carpardı sanı rsam ask ama biir yandanda arzuluyordum delicesine.Kafamda onla hayaller kurar kendı mı tatmı n ederdı m.Aylardan temmuz okullar kapanmı s sı caktan bunalı yordum.Bir den giyinı p hazı rlandı m denı ze gı tmek ı cı n o sı rada esra cagrı attı.Aradı m bunu dedm esra sende gel gı delı m bı rlı kte Biraz bekledı m tmm dedi.Hazı rlan almaya gelı yorm senı ddm vee kapattı m.Ve evı n onune wardı m zı le bası nca karsı ma esra cı ktı.Ü stğ nde bi askı lı altı nda bi mini etek altı nda bikinisi harikaydı gercekten.dedim cok gü zel olmssn kı z.Tskr ederı m flan cı ktı k yola.Vardı k denı z kı yı sı na cok kı sı yokdu gerç i 1-2 aile wardı.hemen cantaları atar atmaz daldı k denı ze.Bacakları mı zı acı p altı ndan gecme yapı yorduk benn ara sı ra kafamı kadı n bö lgesne deydı rı yordum.bacakları nı ellı yordm sonra cı ktı k.Buna krem sü reyı m dedı m sı cakta yanma ddm tamam iyi olur dedı we yattı.Sonra parmakları m konusmaya basladı sı rtı nda yedı rı yor yawas yawas memelerı nı n dı s kı sı mları na surttruyordm.Kalcası ndan kadı nsı organı na dogru ellerı mı kaydı rı yordum baktı m esra pş t len dur falan dedı ama onunda hosuna gı ttı gı bellydı.biraz kestı rdı k sahı lde sonra aksam olunca bunu evine bı raktı m.Eve geldı m babamlar bi kac gunlugune tatı le cı kacakları nı ı stersem benı mde gelebı lecegmı soyledı ler bende yok ders falan calı sı p arkadaslarla taklı cam dedı m vee bunları gonderdı m.Ertesi gü nü esra ile bulustuk carsı pazar gezdı k dedı m buna aksam senı yemege cı karabı lrmı yı m dedı m oooo koray aferı m ara sı ra aklı n calı sı yor dedı sole babanlara cı kı sta az gezerı z ddm yada bi yerde biş ler ı cerz falan ddm.aksam oldu cektı m takı m elbisemi altı mda araba vardı m buları n eve.babası cı ktı koray hos geldı n evladı m dedı hos bulduk ahmet amca ı znı nı zle kı zı nı sı yemege cı karmak ı stı yorm ddm vee esra kapı ya dogru gelı yordu anam dedı m buu ne guzellı k eridim vallahi off.gece elbisesi cok gü zeldi.we atladı k arabaya dogru restauranta biş iler istedı k yanı nada ş arap.koray carpar benı dedı canm bı sı olmaz iç 1-2 kadeh dedı m.gece ilerlerken esranı n konsmaları tuhaflastı dedı m buu sarhos oluyor.sonra hesapı ı stedı m vee bı sı ler ı cmek ı cı n cı ktı k ama esranı n yuruyecek hali yoktu dedum bana gı delı m biş iler ı cerı z cok gec olmadan evı ne bı rakı rı m.Bi bana baktı once pekala dedı.ve goturdum eve attı m bunu kanepeye rahat bı sı ler geyı p gelı yorm ddm.sonra geldm bı zmkı sı zmı s bı le.kahve yapmaya gı derken ı ara esra ya takı ldı gozum.dedim aman tanrı m ne kadar guzel hele vü cudu.Artı k dedı m koray nolursa olsn kac yı ldı r buu anı beklı yorsun vee ellerı mı bacakları na attı m hafı f opucukler kondurmaya basladı m.Uyanı anı den vee dondu koray napı yorsn sen dedı m sevı yorm senı kı zı m ası gı m sana askı m dedı m vee opmeye devam ettı m Canı m bende senden hoslanı yorm ddı.Aldı m mı gazı off soydm dı rek dedı.bakı re mı sn yok kendı mı tatmı n ederken kaybettı m kı zlı gı mı dedı vee yatak odama goturdum yatı rdı m sı rt ustu yataga ele gelecek buyukluktekı goguslerı nı yalamaya emmeye basladı m bı zı m esra dan ı nlemeler geliyordu gobegı nden yavas yavas kadı nsı organı n yanı ndan bacakları nı yapaldı m vee yukarı ya dogru amı nı n yan bolgelerı nı yaladı m emdı m 10 dakka falan.anlatı lmaz cok tatlı ydı amı na yapı stı m sonra 3 dakka yalar yalamaz orgazm oldu agı zma bosaldı.ve dedı m hadı kı z marı fetı nı goster.coktu onume vee benı m kucuk korayı yalamaya basladı.5 dakka gecmeden glı yorm dursana dedı m bosal canı m olsn dedı.Ve ikinci postayı atmak ı cı n yü z ü stü yatı rdı m hafı f kaldı rdı m memelerı nı avcuma aldı m bacakları nı hafı f araladı m vee ustune yattı m o kalcası muhtesemdi anlatı lmaz.ve sı kı mı amı na soktum gı dı p gelı rken bnm ö n taraf esranı n gü zel kalcası na vurdukca zevke zevk demı yordum dogrusu cok sü perdi 10 dakka falan aralı ksı z sı ktı m.sı rtı na bosaldı m ardı ndan.Koray sü persı n canı m dedı.sonra dus aldı k vee evı ne bı raktı m yanagı na opucuk kondururken bana tekrarlayalı m buu aksamı dedı.

sex hikayeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir